free portfolio web templates

Kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. Evidenca podatkov zajema podatke o identifikacijski oznaki, lastniku, upravljavcu, legi in obliki, površini, dejanski rabi, številki stanovanja ali poslovnega prostora, povezavi z zemljiškim katastrom, povezavi z registrom prostorskih enot in povezavi z zemljiško knjigo. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli. Kataster stavb tako predstavlja tehnično osnovo za evidentiranje pravnih razmerij na stavbah in na delih stavb v povezavi z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

V našem podjetju v sklopu katastra stavb izdelujemo elaborate, in sicer: 

- elaborat za vpis stavbe v kataster stavb,

- elaborat spremembe podatkov katastra stavb,

- elaborat za evidentiranje stavbe (vpis stavbe v kataster stavb in evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru),

- elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave.