website templates free download

Topografija in
geodetski načrti

S prikazovanjem Zemljinih površinskih značilnosti se ukvarja področje geodezije, ki se imenuje topografija. Rezultat so topografski načrti, s katerimi prikazujemo glavne topografske elemente zemeljskega površja v skladu z uradno veljavnim topografskim ključem (Pravilnik o geodetskem načrtu, Uradni list RS, št. 40/04). Topografski načrti so namenjeni analiziranju značilnosti zemljišča, orientaciji in načrtovanju posegov v prostor, saj prikazujejo podatke o: vodah, reliefu, rastlinstvu, stavbah, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, drugih fizičnih strukturah in pojavih. Poleg te zakonodajne vsebine pa se lahko na željo naročnika na načrtih prikažejo tudi razne dodatne vsebine, za katere pa tako po vsebinski in tehnično-oblikovni plati strokovno odgovarja geodetska družba, kar mora biti navedeno v certifikatu tega načrta.

- Geodetski načrt za projektno dokumentacijo

Zakona o urejanju prostora in graditvi objektov določata geodetski načrt kot eno od osnovnih podlag za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za graditev objektov.

Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata. Grafični prikaz vsebuje prikaze posameznih vsebin in je lahko izdelan v digitalni ali analogni obliki. Certifikat pa vsebuje osnovne informacije o naročniku in izdelovalcu geodetskega načrta, o natančnosti, viru in času zajema ali pridobitve podatkov ter o pogojih za uporabo geodetskega načrta.

- Geodetski načrt novega stanja objektov

Po končani gradnji večjih objektov, za katere je potreben nadzor in tehnični prevzem, je v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja potrebno izdelati geodetski načrt novega stanja. Prikazuje dejansko stanje novogradnje.

- Geodetski načrt novega stanja zemljišča

Geodetski načrt novega stanja zemljišča vsebuje podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu in podatke o zemljiških parcelah.

- Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta

Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta poleg običajne vsebine geodetskega načrta vsebuje tudi prikaz lastninskega stanja zemljišč. Zagotavlja podporo za analizo stanja fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, analizo možnosti načrtovanja sprememb ali nove prostorske ureditve, analizo pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora in kot tak podlago za pripravo predlogov strokovnih rešitev.

Vse zgoraj navedene načrte izdelujemo tudi v našem podjetju.