html5 templates

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster je temeljna uradna nepremičninska evidenca o zemljiščih. Zemljišče je opredeljeno s parcelo, ki predstavlja osnovno enoto zemljiškega katastra. Parcela leži znotraj ene katastrske občine. Katastrska občina pa je osnovna enota za vodenje podatkov v zemljiškem katastru. V zemljiškem katastru je parcela evidentirana z mejo parcele in s parcelno številko kot identifikacijsko oznako parcele. Poleg tega se v zemljiškem katastru za vsako parcelo vodijo še naslednji podatki: površina, lastnik, upravljavec državnega ali lokalnega premoženja, dejanska raba, zemljišče pod stavbo in boniteta zemljišč.

Pravno varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja zemljiška knjiga, ki umesti lastnino v prostor, oziroma prostor poveže z lastnikom. Parcela je torej tudi najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči. 

Grafični prikaz parcel predstavlja zemljiško katastrski prikaz – ZKP. Prikazuje meje parcel in parcelnih delov ter parcelne številke. Podatki so v državnem koordinatnem sistemu. Podatki se vodijo in vzdržujejo za celo Slovenijo.

Geodetske storitve, ki jih v našem podjetju opravljamo v sklopu zemljiškega katastra: 

- ureditev meje,

- izravnavo meje,

- označitev meje,

- novo izmero,

- parcelacijo,

- izmero cest in drugih dolžinskih objektov,

- vpis stavbe v kataster stavb,

- določitev zemljišča pod stavbo, itd.