web design templates

Fotogrametrija
Digitalni ortofoto načrti (DOF)
Snemanje z droni

Fotogrametrija

Fotogrametrija je znanost, tehnologija in spretnost določanja prostorske lokacije in oblike objektov na Zemlji ter njihovo prepoznavanje iz fotografskih posnetkov in/ali slik, pridobljenih s senzorskim sistemom, ki zaznava elektromagnetno sevanje. Rezultati in podatki fotogrametrije so lahko grafični, analitični ali semantični. Grafični so lahko vektorski: 1-D (točka), 2-D (linija) ali 3-D (telo) ali rastrski: fotografija (ortofoto, fotokarte, fotomozaiki, panoramski posnetki). Analitični rezultati so lahko: koordinate, razdalje, koti, površine in prostornine. Semantične rezultate predstavljajo lastnosti objektov, ki jih interpretiramo v času vrednotenja posnetkov (2D ali 3D digitalizacija). Ti podatki se nato uporabljajo v topografiji, arhitekturi, gradbeništvu, rudarstvu, ekologiji, medicini, meteorologiji itd.

Orto foto načrti - DOF 

Ortofoto načrt je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Izdelek je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti. Orotfoto načrt ima širok spekter uporabnosti za: aplikacije geografskih informacijskih sistemov (GIS), prostorsko planiranje, planiranje geodetskih del, podporo klasičnim topografskim načrtom, osnovo transformacije digitalnih katastrskih načrtov v Gauss Kruegerjevo projekcijo, kontrolo zajema stavb za register stavb, odkrivanje degradacije prostora, zajem rabe zemljišč, zajem, lociranje in pomoč pri določitvi gozdnih sestavov gozdarskih gospodarskih enot, osnovo za nastavitev katastra trajnih nasadov, pomoč pri simulacijah in vizualizacijah prostora in dogodkov v prostoru.

Ortofoto pa ne more v celoti nadomestiti klasičnih kart in temeljnih topografskih načrtov in ni primeren za zajem objektov z večjimi višinskimi razlikami (npr. stavbe, itd).

Snemanje iz zraka z droni 

Snemanje z droni je postopek pridobivanja fotografij iz brezpilotnega zračnega vozila - drona, namenjenih zajemu topografskih podatkov, evidentiranju stanja prostora, interpretaciji in za druge namene.

Vse navedene storitve opravljamo v našem podjetju, tudi snemanje iz zraka, za kar posedujemo licenco Agencije za civilno letalstvo (CAA).