best free css templates

Geografski informacijski sistem
(GIS)

Geografski informacijski sistem (GIS) je računalniško podprt prostorski informacijski sistem, ki nudi sodobno upravljavsko, organizacijsko in poslovno osnovo za zajemanje, shranjevanje, iskanje, obdelavo, analiziranje, prikazovanje ter distribucijo prostorskih podatkov stvarnega sveta za določene namene. Za GIS so potrebni odlični tehnika in tehnologija ter osebje: strojna oprema, komunikacijska oprema, programska oprema, uporabniške aplikacije, integrirana podatkovna baza prostorskih podatkov in strokovnjaki, skrbniki GIS-a.

Osnova GIS-a so prostorski podatki. To so podatki, ki so umeščeni v prostor in poleg lokacije vsebujejo še atribute oz. lastnosti. V grobem te podatke shranjujemo kot vektor (točka, linja, poligon) ali kot raster (pixel – npr. ortofoto). Običajno te podatke združujemo v sloje po atributih, tako da vsak posamezni sloj predstavlja eno izmed številnih vrst informacij: geografske, družbene, politične, ali demografske. Tako se vsaka posamezna vrsta informaciji v GIS-u pokaže na posameznem sloju. S polaganjem slojev drug na drugega tako izbiramo, kombiniramo in povečujemo število informaciji, ki jih želimo videti na zemljevidu. Vsak sloj ima neko kategorijo podatkov, na primer o cestah, komunalni infrastrukturi, komunikacijskih vodah, gozdovih itd.

Tako lahko sestavljamo interaktivne zemljevide, točne po meri uporabnika, ki so mu nato v pomoč pri:

- upravljanju komunalnih dejavnosti,

- upravljanju transportnih sistemov,

- registraciji zemljišč in vodenju katastrov,

- planiranju in urejanju prostora,

- spremljanju stanja v okolju (monitoringu),

- popisu prebivalstva ter ostalih statističnih analizah,

- zagotavljanju zdravstvenih, poštnih, komunalnih storitev;

- kartiranju onesnaženih območij…

V Sloveniji za vzdrževanje in vzpostavljanje evidenc terenskih podatkov skrbi Geodetska uprava RS, kjer so vsi podatki javno dostopni. 

V našem podjetju uporabljamo GIS kot bazo podatkov in pripomoček za analiziranje pri različnih geodetskih projektih, prav tako pa sodelujemo pri ažuriranju in polnjenju podatkov samega sistema.