site templates free download

Inženirska geodezija

Inženirska geodezija obsega predvsem kontrolne meritve v gradbeništvu in izvajanje monitoringa, to je opazovanje premikov, posedanj in deformacij objektov in terena. S postopki inženirske geodezije lahko tako pravočasno odkrijemo anomalije na objektih in terenu ter tako preprečimo škodo na samih objektih in okolici...in kar je posledično najpomembneje zagotovimo varnost za zdravje ljudi.

Kontrolne meritve in monitoring se izvajajo z geodetskimi merilnimi postopki in procesi, s katerimi določimo precizne položaje objektov in terena v prostoru. S pridobljenimi podatki izračunavamo spremembe položaja v časovnih intervalih in s tem natančno analiziramo spremembe položaja: posedanja, premike in nastale deformacije.

V sklop inženirske geodezije spada tudi Zakoličba objektov. To je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Pred samo gradnjo je namreč potrebno zagotoviti ustrezne podlage za fazo planiranja in projektiranja ter obenem nuditi podporo ostalim izvajalskim strokam pri gradnji objekta.

V našem podjetju zagotavljamo izvajanje vseh zgoraj navedenih storitev inženirske geodezije.