online website builder

Kataster gospodarske
javne infrastrukture (GJI)

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

- prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),

- energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),

- komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),

- vodna infrastruktura,

- infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,

- drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije).

Posamezna gospodarska javna infrastruktura je lahko v lasti države, v lasti občine ali v zasebni lasti. Evidence o gospodarski infrastrukturi so pomembne, ker zagotavljajo lastnikom podporo v procesu upravljanja prostora ter gospodarjenja z infrastrukturo: 

- osnova za planiranje in urejanje prostora, npr. za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov,

- pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- temelj za dobro gospodarjenje z gospodarsko infrastrukturo, npr.: opremljanje stavbnih zemljišč,

- izračun komunalnega prispevka,

- vrednotenje stavbnih zemljišč glede na komunalno opremljenost,

- oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev,

- osnova za investicije.

V podjetju Geoplus izvajamo vse geodetske storitve, ki so podpora za ažuriranje podatkov v Katastru gospodarske javne infrastrukture.